Договор за безвъзмездна финансова помощ с №:BG16RFOP002-2.092-0310-C01

На 21.12.2020г. фирма „Ил Туо Виаджо“ ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ с №:BG16RFOP002-2.092-0310-C01 по процедура Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма и подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.