Договор за безвъзмездна финансова помощ с №:BG16RFOP002-2.092-0310-C01

На 21.12.2020г. фирма „Ил Туо Виаджо“ ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ с №:BG16RFOP002-2.092-0310-C01 по процедура Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж […]

Прочети още...